BE CO@L
pobieram zawartość

Wiele słów, mało zmian

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energii pt.: „Coal 2018, Analysis and forecast 2023”, globalne zużycie węgla wróciło do poziomu sprzed 2017 roku. Po dwóch latach ze spadkiem zużycia, zapotrzebowanie na ten surowiec wzrosło o 1% i osiągnęło wartość 7 585 mln ton co przełożyło się na 38% udział w globalnym miksie energetycznym. Powodem rosnącego zużycia węgla, był wzrost produkcji przemysłowej, spowodowany globalnym wzrostem gospodarczym, a także wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną.
Czytaj więcej...

Handel węglem drogą morską przenosi się z Europy na inne rynki

Raport „Coal 2018, Analysis and forecast 2023” wydany przez Międzynarodową Agencję Energii pokazuje, że w 2017 r. jedynie w Europie zauważalny był kurczący się rynek morskiego handlu węglem. Kraje takie jak: Brazylia, Tajpej, Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Filipiny, Pakistan, Turcja i Wietnam odnotowały rekordowy import węgla, Chiny natomiast swój wynik zwiększyły o 15 Mt.
Czytaj więcej...

Węgiel pozostanie podstawą energetyki w Bułgarii

Minister Energii Zhecho Stankow przekazał informacją, iż Bułgaria nie będzie regyznowała z elektrowni węglowych, która są podstawą energetyki zgodnie ze Zintegrowanym Krajowym Planem Energetyczno-Klimatyczny do roku 2030 z perspektywą do 2050 r.
Czytaj więcej...

WYDARZENIA

WYDARZENIA

MITY I FAKTY

MITY i FAKTY

mit:

Europa jest głównym producentem węgla na świecie

FAŁSZ
fakt:

W 2017 r. produkcja węgla w Europie wyniosła 464 miliony ton, co stanowi ułamek ( 6,1 % ) światowej produkcji.

mit:

Za negatywne zmiany klimatu odpowiada węgiel

FAŁSZ
fakt:

Tylko 5 % całkowitej emisji dwutlenku węgla jest związana z działalnością człowieka, a pozostałe 95 % to źródła naturalne. Z tego jedynie 29% emisji związanej jest z sektorem energetyki.

mit:

Działania Unii Europejskiej w zakresie ograniczenie emisji CO2 mają znaczący wpływ na zmiany klimatu

FAŁSZ
fakt:

Emisja dwutlenku węgla w całej Unii Europejskiej to jedynie 9% światowej emisji. Największymi emitorami są Chiny (30%) i USA (15%), dlatego też to w tych krajach powinny być podejmowane działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2.

mit:

Zużycie węgla sukcesywnie spada

FAŁSZ
fakt:

W 1990 r. zużycie węgla wynosiło ok 4,5 mld ton, a w 2017 r. zwiększyło się o ponad 67% dochodząc do 7,55 mld ton. Wzrost zużycia jest szczególnie zauważalny w krajach rozwijających się w rejonie Azji południowo-wschodniej, Australii i Ameryce Południowej.

MITY I FAKTY

MITY i FAKTY

mit:

Emisja gazów cieplarnianych w ostatnich latach wzrosła głównie w Europie

FAŁSZ
fakt:

Emisja gazów cieplarnianych w Europie od kilkudziesięciu lat spada osiągając w 2017 r. poziom 4,15 mld ton przy emisji na poziomie 4,7 mld ton w 1990 r. i 4,45 mld ton w 2000 r. Podejmowane w Europie, a w tym również i w Polsce działania przynoszą korzyści w zakresie zmniejszenia emisyjności gospodarki.

mit:

Prowadzona polityka dekarbonizacyjna ma pozytywny wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej

FAŁSZ
fakt:

Działania związane z dekarbonizacją gospodarek krajów Unii Europejskiej przyczyniają się do przeniesienia produkcji poza granice. W 2017 r. bilans handlowy Unii Europejskiej był ujemny i wyniósł 178,8 mld Euro, a od 2000 r. wartość skumulowana wyniosła minus 3 792 mld Euro.

mit:

Unia Europejska posiada wysoki stopien niezależności od paliw importowanych

FAŁSZ
fakt:

W 2015 r. koszt importowanych paliw do Unii Europejskiej wyniósł ok 1,1 bln PLN. Jednocześnie zależność importowa od węgla, ropy i gazu wzrosła z poziomu 52 % w 1990 r. do 74 % w 2016 r.

MITY I FAKTY

MITY i FAKTY

mit:

Prowadzona na świecie polityka dekarbonizacyjna przynosi rezultat w zmniejszeniu emisji CO2

FAŁSZ
fakt:

Od pierwszego szczytu klimatycznego w 1995 r. (COP1 w Berlinie) światowa emisja gazów cieplarnianych wzrosła z poziomu 21,9 mld ton do 33,4 mld ton w 2017 r.

mit:

Energetyka węglowa jest przestarzała technologicznie

FAŁSZ
fakt:

Bloki węglowe wybudowane w latach 60-70 są jednostkami o niskiej sprawności i stopniowo będą wycofywane. Sprawność nowych bloków węglowych od 2000 roku wzrosła o 10%, a wzrost sprawności elektrowni o 1% prowadzi do 2-3% redukcji emisji CO2. Nowe bloki energetyczne są wyposażane w kompleksowe wysokosprawne systemy oczyszczania spalin (odazotowanie, odpylanie i odsiarczanie), które skutecznie ograniczają emisję tlenków azotu, pyłów i tlenków siarki.

mit:

Import węgla do Unii Europejskiej jest zjawiskiem marginalnym

FAŁSZ
fakt:

W 2017 r. import węgla przez wszystkie kraje Unii Europejskiej wyniósł 173 milionów ton, co odpowiada przeniesieniu poza granice Unii ok 58 kopalń, a tym samym 175 000 miejsc pracy bezpośrednio w kopalniach i kolejnych 525 000 miejsc pracy w sektorze okołogórniczym. Szacuje się, że import węgla spowodował wytransferowanie poza granice Unii Europejskiej blisko 13 mld Euro.

MITY I FAKTY

MITY i FAKTY

mit:

Wsparcie dla OZE jest minimalne, bo są to źródła darmowe

FAŁSZ
fakt:

Analizując wysokość dopłat do produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej wynika, że wsparcie dla OZE wynosi średnio 110 EUR/MWh przy wsparciu dla paliw konwencjonalnych na poziomie 78,5 EUR/MWh.

mit:

Węgiel można łatwo zastąpić Odnawialnymi Źródłami Energii

FAŁSZ
fakt:

Energia produkowana w instalacjach wiatrowych i solarnych jest niestabilna, bo ściśle zależy od warunków atmosferycznych przez co pracuje małą liczbę godzin w ciągu roku. Elektrownie wiatrowe pracują przez około 25 % czasu w ciągu roku, a instalacje solarne przez 15 %. Dla porównania elektrownie oparte na węglu mogą pracować przez 55-60 % czasu w ciągu roku, a ich wyłączenia czy remonty są zaplanowane w przeciwieństwie do wyłączeń OZE.

PYTANIA

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Co jest przyczyną powstawania smogu?

Aby powstał smog konieczne jest uzyskanie odpowiednich warunków pogodowych (niska temperatura, mała wietrzność, wilgotność) i ukształtowanie terenu, a także występowanie emisji substancji zanieczyszczających. W dużych miastach z rozwiniętą siecią ciepłowniczą, głównymi emitorami substancji zanieczyszczających są samochody osobowe i autobusy, a na terenach podmiejskich i wiejskich przyczyną emisji są ponadto rolnictwo i spalanie niewłaściwych substancji (śmieci, niedokładnie wysuszone drzewo).

Ile wynosi import węgla do Europy?

W 2017 r. import węgla do Europy wyniósł 173 mln ton, z czego największymi importerami były Niemcy (47,9 mln ton), Hiszpania (19,2 mln ton), Holandia (16,2 mln ton), Francja (15,7 mln ton) i Włochy (15,3 mln ton).

PYTANIA

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Czym jest ubóstwo energetyczne?

Ubóstwo energetyczne to problem widoczny również w krajach rozwiniętych Unii Europejskiej i odnosi się do sytuacji, w której części społeczeństwa nie stać na odpowiednie ogrzanie swojego budynku czy mieszkania bądź opłacenia rachunków za energię elektryczną. W całej Unii Europejskiej 24,5 % mieszkańców jest narażonych na ryzyko ubóstwa energetycznego, a 9 % społeczeństwa żyje w ubóstwie energetycznym.

PYTANIA

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Które źródło ciepła jest najtańsze?

Biorąc pod uwagę dane dotyczące wytworzenia ciepła w ciepłowniach w 2016 r. wyraźnie widać, że węgiel wciąż pozostaje najtańszym źródłem energii. Koszt wytworzenia 1 GJ energii z węgla wynosi 32,0 zł, z OZE (biomasa) wynosi 39,1 zł, z gazu ziemnego 53,3 zł, a z oleju opałowego aż 77,3 zł.

Z czego produkowana jest energia elektryczna w Polsce?

Głównym źródłem do produkcji energii elektrycnzej jest w Polsce węgiel, jednak coraz większe znaczenie zyskują odnawialne źródła energii. W 2017 r. produkcja energii z węgla odpowiadłąa za 80 % całkowitej produkcji, z OZE (w tym elektrowni szczytowo-pompowych) za 14 %, a z gazu ziemnego za pozostałe 6 %.

PYTANIA

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Ile wynosi import węgla do Europy?

W 2017 r. import węgla do Europy wyniósł 173 mln ton, z czego największymi importerami były Niemcy (47,9 mln ton), Hiszpania (19,2 mln ton), Holandia (16,2 mln ton), Francja (15,7 mln ton) i Włochy (15,3 mln ton).

Czy energia z OZE jest darmowa?

Energia wytwarzania przez urządzenia wykorzystujące OZE jest niemal darmowa na etapie eksploatacji, ale wymaga wysokich nakładów finansowych na etapie inwestycji. Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są wyższe w krajach z wysokim udziałem instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych niż w krajach korzystających z węgla.

PYTANIA

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Wiele zakładów pracy w Europie zatrudniających tysiące ludzie są zamykanych, dlaczego akurat nad górnikami rozkładany jest parasol ochronny?

Jeśli to ma być transformacja (a nie likwidacja) to należy zachować łańcuch wartości, który sektor górniczy generuje dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionów oraz uwzględnić różnice pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych krajów i regionów. Wymaga to odtworzenia równoważnych miejsc pracy w innych dojrzałych i wyspecjalizowanych branżach oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania procesu.

Ile może kosztować transformacja regionów górniczych w Europie?

Sporządzona przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ekspertyza wykazała, że w przypadku Polskiej Grupy Górniczej koszt transformacji w inny najbardziej prawdopodobny przemysł (automotive, budownictwo, inne technologiczne branże) wyniósłby ok. 44 mld EUR pod bardzo ważnym warunkiem, że znajdą się inwestorzy, którzy w innych dojrzałych branżach odtworzą te miejsca pracy.

PYTANIA

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Czy rezygnacja z węgla na rzecz OZE może oznaczać niższe ceny energii elektrycznej?

Połowa energii elektrycznej produkowanej z OZE w krajach Europy Zachodniej otrzymuje wsparcie finansowe. W 2015 r. łączne wsparcie dla OZE wyniosło 60 mld EUR, natomiast wsparcie dla produkcji węgla wyniosło w tym samym okresie 4,2 mld EUR. Uwzględniając koszty inwestycyjne za MW zainstalowanej mocy w OZE są droższe od inwestycji w jednostkę opartą o węgiel. Subsydiowane OZE charakteryzują się dużą niestabilnością pracy oraz pierwszeństwem wprowadzania energii do sieci. Wymaga to utrzymywania wysokich rezerw mocy opartych o paliwa konwencjonalne i wpływa negatywnie na ich ekonomikę.

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA


Rola węgla i stali
w Unii Europejskiej

Energy 24
film podsumowujący

Energy 24
Tomasz Rogala
WĘGIEL

WĘGIEL

Węgiel należy do jednej z najczęściej spotykanych substancji we Wszechświecie. Jest chemiczną podstawą życia na Ziemi i nieodłącznym elementem naszej codzienności. Pierwiastek ten, jako podstawa wielu związków chemicznych, występuje w żywności, środkach higieny, lekach, – czyli we wszystkim, z czym człowiek styka się na co dzień. Jako pierwiastek, węgiel odgrywa coraz większą rolę w naszej cywilizacji. Bez niego nie rozwijałaby się medycyna, farmacja, biologia, chemia, fizyka, nowe technologie i materiały, metalurgia, włókiennictwo, gastronomia, motoryzacja, kosmonautyka, kosmetyka, energetyka, elektronika, czy sztuka.

Współczesna cywilizacja uzależniona jest od węgla i jego związków – jako źródeł energii oraz surowców dla różnych gałęzi przemysłu – w postaci nieodnawialnych paliw kopalnych: węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, a także torfu.

WĘGIEL PALIWO

WĘGIEL JAKO PALIWO

Węgiel jako paliwo jest mineralnym paliwem stałym (o stałym stanie skupienia). Jest to skała osadowa powstała z obumarłych roślin, głównie w okresie karbonu, ok. 360-300 milionów lat temu – w erze paleozoicznej. Martwy materiał roślinny z czasem ulegał uwęgleniu, czyli procesowi, w którym zwiększa się procentowy udział zawartości pierwiastka węgla (C), a zmniejsza ilość tlenu, wodoru i innych substancji.

W uproszczeniu: węgiel kamienny to zmagazynowana energia słoneczna w procesie fotosyntezy w biomasie, która była przechowywana przez odpowiednio długi czas, za sprawą procesów biologicznych i geologicznych zachodzących na Ziemi.

ENERGIA

DANE TWARDE JAK WĘGIEL

Europa jest największym producentem węgla brunatnego

383 mln ton w 2017 roku

W UE wydobywane są znaczące ilości węgla kamiennego

81 mln ton w 2017 roku, w tym w Polsce 65,5 mln ton

Unia Europejska jest czwartym co do wielkości importerem węgla,
po Chinach, Indiach i Japonii 173 mln ton w 2017 roku.

Rezerwy konwencjonalnej energii w UE są usytuowane w złożach węgla
– w UE rezerwy złóż węgla stanowią 89% ogółu.

TANIE I STABILNE
ŹRÓDŁO ENERGII?

W Polsce ciepło z węgla wytwarzane w kotłach jest dwukrotnie tańsze od ciepła z gazu i czterokrotnie tańsze od ciepła z energii elektrycznej i LPG.

W Polsce koszt wyprodukowania 1000 MJ (1 GJ) ciepła wynosi średnio 5,7 euro.

Dla porównania, koszt wyprodukowania:

  • 1 GJ ciepła z gazu wynosi ok. 11 euro,
  • 1 GJ ciepła z oleju sięga już ok. 18 euro,
  • 1 GJ ciepła z energii elektrycznej to ok. 22 euro.

WĘGIEL
PRACA I WARTOŚCIOWI SPECJALIŚCI

Przemysł węglowy zapewnia dobrze płatne miejsca pracy, warte 13 miliardów euro rocznie. Jednocześnie przyczynia się do rozwoju gospodarki i napędza koniunkturę. Szacuje się, że na jedno miejsce pracy w górnictwie przypadają trzy miejsca pracy związane z całym sektorem górnictwa węgla.
W tej sferze gospodarki zaangażowani są wykwalifikowani inżynierowie i technicy. Stwarza to odpowiednie warunki dla funkcjonowania ośrodków naukowych, których badania mogą być wykorzystywane na potrzeby całej gospodarki.

ILE JEST WĘGLA W WĘGLU ?

future

CZYSTE TECHNOLOGIE

Obecnie trwają zaawansowane badania nad podziemną gazyfikacją węgla. Proces ten ma kilka istotnych, proekologicznych zalet. Gazyfikacja zmniejsza emisję szkodliwych tlenków azotu. Jednocześnie pozwala wytworzyć więcej energii elektrycznej, niż w trakcie klasycznego spalania. Takie rozwiązanie stwarza możliwość produkcji paliw do samochodów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi.

Technologię gazyfikacji węgla bada się i rozwija w wielu krajach, m.in. w Chinach, Australii, RPA, Kanadzie, czy Indiach. Od 2021 roku podobne przedsięwzięcie planowane jest również w Polsce.

NIE MA DYMU – JEST OGIEŃ

Polscy naukowcy opracowali rodzaj tzw. bezdymnego węgla (blue coal). Jest to odgazowany, niskoemisyjny opał, który łatwo się zapala i nie szkodzi środowisku naturalnemu. Technologia wciąż jest udoskonalana.

A CO Z DWUTLENKIEM WĘGLA?

Jednym z efektów spalania węgla jest powstawanie dwutlenku węgla, którego podwyższona obecność w atmosferze jest uważana, za przyczynę globalnego ocieplenia. Środowisko naukowe szuka sposobów na utylizację CO2, by ostatecznie rozwiązać problem obecności tego gazu w powietrzu atmosferycznym. Specjaliści proponują, by z dwutlenku węgla produkować paliwo do samochodów, w procesie tzw. sztucznej fotosyntezy lub włókien węglowych. Metoda wymaga jeszcze opracowania technologii, która zapewni jej opłacalność.

economy

WĘGIEL – ŹRÓDŁO ŁAŃCUCHA
WARTOŚCI DLA GOSPODARKI

Jak pokazuje historia, węgiel jest motorem napędowym postępu technicznego. Dzięki niemu rozwija się przemysł stalowy i maszynowy, a jego wydobycie wspomaga całą europejską gospodarkę. Węgiel dał początek rewolucji przemysłowej.

Współcześnie węgiel pomaga w tworzeniu nowych materiałów, usprawnianiu procesów wytwarzania i przetwarzania energii, stale podnosząc jakość i bezpieczeństwo naszego życia.

Węgiel kamienny stanowi jedno z najważniejszych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, a jednocześnie jest podstawą wielu gałęzi współczesnego przemysłu, np. stalowego. Napędzając rozwój nowych technologii, przyczynia się do powstawania i coraz szerszego stosowania czystych technologii węglowych.

Stanowi więc:

  • zapewnienie dobrze płatnych miejsc pracy,
  • źródło myśli i postępu technologicznego,
  • źródło rozwoju kompetencji technicznych.

beco@l

JEŚLI NIE WĘGIEL
TO CO ?

Zdaniem specjalistów, w dobie obecnej polityki klimatyczno-energetycznej nie ma możliwości całkowitego zastąpienia węgla kamiennego innymi surowcami lub metodami pozyskiwania energii. Jest on jednym z najważniejszych jej źródeł.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że w najbliższych dekadach świat nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię bez węgla. Przewiduje się, że dzięki nowym technologiom stanie się on ekologicznym surowcem energetycznym – niemal tak bezemisyjnym jak odnawialne źródła energii.

GALERIA Z WYSTAWY

Wystawa "Be coal"
w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

KONGRES ENERGY24